Föreläsningar och fortbildning

Fortbildning för terapeuter

CBT Self-Practice/Self-Reflection for Therapists. Klicka för egen sida.


Föreläsningar


Informerat samtyckte på riktigt -

att ta hänsyn till makt och maktfördelning i psykologisk behandling


Det här är en föreläsning som jag har haft i flera sammanhang på Uppsala Universitet, bl a på Psykoterapeutprogrammet och ämnet ligger mig varmt om hjärtat. Information och samtyckesdelen i patientlagen är egentligen spännande kapitel i vårdutbildningar. Jag försöker i min föreläsning att lägga tonvikten på hur makt förmedlas i behandlingssituationen och att det faktiskt går att göra allting rätt utifrån lagen men ändå ha en patient framför sig som egentligen inte alls är en jämlik samarbetspartner och har en behandlare som inte förstår hur det blev så. Det handlar om hur behandlarens syn på sin klient ofta kan präglas av den egna kontexten och detta helt utan att behandlaren är medveten om det. Jag diskuterar socialpsykologiska begrepp som implicit bias och jämför det begreppet med Aaron Becks kognitiva informationsbearbetningsmodell. Jag tar upp begrepp som microagression och belyser det ur flera perspektiv. Jag beskriver aktuell forskning på dessa områden. Vilka hinder på individnivå finns för en bra implementering av lagen och vilka hinder finns på organisationsnivå? De hinder på organisationsnivå som föreläsningen behandlar är framförallt hur processen att nå fram till önskad vård kan vara behängd med olika byråkratiska och känslomässiga hinder som försvårar. Hur vi som människor kan uppfatta hinder i form av pappersarbete, krångliga processer och negativa känslor och hur vi måste underlätta för klienten att nå fram till vården genom att upptäcka och ta bort sådana hinder.


Kanske är vi psykologer och psykoterapeuter mer vana att undersöka de här fenomenen utifrån begrepp som validering och invalidering men det kan också tillföra kunskaper att se utifrån socialpsykologiska begrepp och forskning på mer strukturell nivå. En behandlare som är mer medveten om detta har lättare att skapa förutsättningar på riktigt för det samarbete som patientlagen stipulerar och det är något helt annat än att mekaniskt rabbla samtyckesformuleringar för en patient som kanske inte ens har förstått den information som hen ska samtycka till och inte har en position i rummet tillsammans med dig som behandlare som skapar bra förutsättningar. 


Jag adapterar gärna den här föreläsningen till olika behandlingskontexter och kan ha den dels som en halvdagsföreläsning men ännu hellre som en heldag med praktiska övningar och möjlighet till egna reflektioner i mindre grupper.


Traumareaktionen utifrån flera teoretiska perspektiv


En introducerande föreläsning som ger grundläggande kunskaper om vad som händer i kropp och hjärna vid trauma. Vilka faktorer som påverkar om en negativ händelse blir traumatiserande och vilka skyddande faktorer som forskningen har identifierat. 


Möjliga behandlingar utifrån KBT men även EMDR. Vilka de viktiga behandlingskomponenterna är och varför. Jag diskuterar också begreppet komplex PTSD som det bekrivs i ICD-11 och redogör för olika aspekter på detta utifrån aktuell forskning. 


Kognitiv konceptualisering


En grundläggande föreläsning om hur en fallkoncepualisering i KBT går till utifrån Becks kognitiva informationsbearbetningsmodell med tillägg av moderna komponenter som styrkefokus och transdiagnostiska faktorer.